پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

سه‌شنبه, 25 تير 1398
  • EN
پایگاه داده بزرگ مقیاس

پایگاه داده مکانی نقشه های بزرگ مقیاس 1:2000  شهری


نقشه های بزرگ مقیاس شهری زیر بنای اطلاعات مکانی شهر بوده و برنامه ریزی شهری براساس آن انجام می گیرد، لذا ساماندهی این اطلاعات در بالا بردن کارائی و افزایش بهره وری اطلاعات نقش بسزائی دارد.

با توجه به تجربیات اداره کل نقشه برداری شمالشرق در ساماندهی و آماده سازی پایگاه داده 1:25000 کشور، طرح پیشنهادی طراحی و پیاده سازی پایگاه داده مکانی بزرگ مقیاس ارائه گردید. در همین راستا با درنظر داشت دستورالعمل    " آماده سازی داده های مکانی مقیاس 1:2000 برای تشکیل پایگاه داده توپوگرافی شهری" و منابع موجود، یک ساختار پایگاه داده مکانی به منظور مدیریت اطلاعات و نقشه های بزرگ مقیاس شهری طراحی و پیاده سازی گردید.

با انجام عکسبرداری هوایی از شهرهای استان خراسان رضوی در فاصله سالهای 1389 تا 1394، استانداری خراسان رضوی بعنوان کارفرما تقاضای GISReady منابع داده موجود حاصل از تبدیل عکسهای فوق الذکر را نمود. در همین راستا و بنا بر توافقات صورت پذیرفته عملیات آماده سازی و GISReady تعداد 36 شهر استان بعنوان نقطه آغاز این طرح در دستور کار این اداره کل قرار گرفته و در ادامه نقشه های قدیمی تر در حال آماده سازی می باشد. شایان ذکر است این فرایند با نظارت، مدیریت نظارت و کنترل فنی سازمان نقشه برداری کشور در حال انجام می باشد.  لیست شهرهای فوق الذکر و نیز وضعیت اجرای طرح به شرح جدول زیر می باشد:

 

ردیف

شهر

سال عکسبرداری

وضعیت GIS Ready

1

تربت جام

1394

تایید نهایی

2

توس

1391

تایید نهایی

3

درود

1390

تایید نهایی

4

شاندیز

1393

تایید نهایی

5

طرقبه

1392

تایید نهایی

6

فریمان

1381

تایید نهایی

7

فریمان

1390

تایید نهایی

8

گناباد

1392

تایید نهایی

9

نیشابور

1393

تایید نهایی

10

داورزن

1390

درحال نظارت

11

درگز

1390

تایید نهایی

12

فرهادگرد

1390

تایید نهایی

13

قوچان

1393

تایید نهایی

14

خواف

1390

تایید نهایی

15

خرو

1392

تایید نهایی

16

سبزوار

1389

درحال نظارت

17

قدمگاه

1390

تایید نهایی

18

قرقی

1394

تایید نهایی

19

کاشمر

1391

تایید نهایی

20

تربت حیدریه

1391

درحال نظارت

21

احمد آباد

1391

تایید نهایی

22

بار

1390

تایید نهایی

23

ملک آباد

1390

تایید نهایی

24

سنگان

1390

تایید نهایی

25

همت آباد

1391

تایید نهایی

26

چاپشلو

1390

تایید نهایی

27

عشق آباد

1391

تایید نهایی

28

گلمکان

1391

تایید نهایی

29

بیدخت

1391

تایید نهایی

30

کدکن

1390

تایید نهایی

31

نصرآباد

1391

تایید نهایی

32

روداب

1391

تایید نهایی

33

شاد مهر

1390

تایید نهایی

34

شهرآباد

1391

تایید نهایی

35

ششتمد

1391

تایید نهایی

36

سلطان آباد

1391

تایید نهایی

37

نصرآباد

1391

تایید نهایی

38

گلمکان

1390

تایید نهایی

39

انابد

1381-83

تایید نهایی

40

بجستان

1387-88

تایید نهایی

41

باخزر

1387-88

تایید نهایی

42

بردسکن

1382-83

تایید نهایی

43

بشرویه

1382-83

تایید نهایی

44

چناران

1379-81

تایید نهایی

45

دولت آباد

1387-88

درحال نظارت

46

فیض آباد

1387-90

تایید نهایی

47

گلمکان

1382-84

تایید نهایی

48

جغتای

1384

درحال نظارت

49

کلات نادری

1382

تایید نهایی

50

خلیل آباد

1381

تایید نهایی

51

کندر

1388

تایید نهایی

52

مشهد ریزه

 

درحال نظارت

53

نقاب

1383-1384

تایید نهایی

54

نیل شهر

1388

تایید نهایی

55

نوخندان

1388

تایید نهایی

56

ریوش

1383

تایید نهایی

57

صالح آباد

1383

تایید نهایی

58

سرخس

1396

درحال نظارت

59

یونسی

1388

تایید نهایی

60

زاهدان

1381

در حال اجرا

61

کرمان

1386

در حال اجرا

62

مشهد

1382

در حال اجرا

 


5.3.5.0
V5.3.5.0